img


รายวิชา ทักษะการพัฒนาอาชีพ
ชื่อผู้แต่ง : สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนหน้า : 120 หน้า
เข้าอ่าน : 48 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-12-06 15:25:53 เข้าชม : 48 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้ 1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อและสาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และขอบข่ายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทำกิจกรรมตามที่กำหนด ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจควรกลับไปศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาใหม่ 3. ปฏิบัติกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นการสรุปความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละเนื้อหา แต่ละเรื่อง ผู้เรียนสามารถนำไปตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ที่ร่วมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้ 4. แบบเรียนเล่มนี้มี 9 บทเรียนประกอบด้วย บทที่ 1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ บทที่ 2 ความพร้อมในการพัฒนาอาชีพ บทที่ 3 การฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ บทที่ 4 การทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ บทที่ 5 การจัดการความเสี่ยง บทที่ 6 การจัดการผลผลิตและการบริการ บทที่ 7 การจัดการการตลาด บทที่ 8 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ บทที่ 9 โครงการพัฒนาอาชีพ
หนังสือแนะนำ
รายวิชา ภาษาไทย
( เข้าชม : 41 ครั้ง )


แนวทางการเทียบโอน
( เข้าชม : 28 ครั้ง )