img


หนังสือ เรียนสาระ การ พัฒนา สังคม รายวิชา ศาสนาและ หน้าที่ พลเมือง (สค31002)
ชื่อผู้แต่ง : สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนหน้า : 126 หน้า
เข้าอ่าน : 175 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-12-06 15:31:59 เข้าชม : 175 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
หนังสือเรียน สาระ การ พัฒนา สังคม รายวิชาศาสนาและ หน้าที่ พล เมือง ระดับ มัธยมศึกษา ตอนปลาย เป็น หนังสือเรียน ที่ จัดท ำขึ้น สำหรับผูเ้ รียนที่เ ปน็ นักศึกษาน อกระบบ ใน การ ศึกษา หนังสือเรียน สาระ การ พัฒนา สังคม รายวิชาศาสนาและ หน้าที่ พลเมือง ผู้เรียน ควร ปฏิบัติ ดังนี้ 1. ศึกษา โครงสร้าง รายวิชา ให้ เข้าใจ ใน หัวข้อ สาระสำคัญ ผล การ เรียนรู้ ที่คาดหวัง และขอบข่าย เนื้อหา 2. ศึกษา รายละเอียด เนื้อหา ของ แต่ละ บท อย่าง ละเอียด และ ทำ กิจกรรม ตามที่ กำหนด แลว้ ตรวจสอบ กับแ นวต อบกิจกรรมที่ก ำหนด ถา้ ผูเ้ รียนต อบผิดค วรก ลับไ ป ศึกษา และ ทำความ เข้าใจ ใน เนื้อหา นั้น ใหม่ ให้ เข้าใจ ก่อน ที่จะ ศึกษา เรื่อง ต่อไป 3. ปฏิบัติ กิจกรรม ทา้ ย เรื่อง ของ แตล่ ะ เรื่อง เพื่อ เปน็ การ สรุป ความรู ้ ความ เขา้ ใจ ของ เนื้อหาใ นเ รื่องนั้นๆ อีกครั้ง และการป ฏิบัติกิจกรรมข องแ ตล่ ะเ นื้อหาแ ตล่ ะเ รื่อง ผูเ้ รียนสามารถ นำไป ตรวจสอบ กับ ครู และ เพื่อนๆ ที่ ร่วม เรียน ใน รายวิชา และ ระดับ เดียวกัน ได้ 4. หนังสือเรียน เล่ม นี้ มี 4 บท คือ บท ที่ 1 ศาสนา ต่างๆ ใน โลก บท ที่ 2 วัฒน ธรรม ประเพณี และ ค่านิยม ของ ประเทศ ไทย และ ของโลก บท ที่ 3 รัฐธรรมนูญ แหง่ ราชอาณาจักร ไทย บท ที่ 4 สิทธิ มนุษย ชน
หนังสือแนะนำ
รายวิชา ภาษาไทย
( เข้าชม : 42 ครั้ง )


แนวทางการเทียบโอน
( เข้าชม : 28 ครั้ง )