img


รายวิชา การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
ชื่อผู้แต่ง : สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนหน้า : ุ68 หน้า
เข้าอ่าน : 716 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-12-06 15:37:58 เข้าชม : 716 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รหัส อช21003 เป็นหนังสือเรียนที่จัดทำขึ้น สำหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษานอกระบบ ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้ 1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อและสาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และขอบข่ายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทำกิจกรรมตามที่กำหนด ถ้ายังไม่ชัดเจนควรทำความเข้าใจในเนื้อหานั้นใหม่ให้เข้าใจ ก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อ ๆ ไป 3. ปฏิบัติกิจกรรมใบงานท้ายเรื่องของแต่ละบท เพื่อเป็นการสรุปความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมใบงานของแต่ละบท ผู้เรียนสามารถนำไปตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ที่ร่วมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้ 4. หนังสือเรียนเล่มนี้มี 5 บท บทที่ 1 ศักยภาพธุรกิจ บทที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการตลาด บทที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ บทที่ 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก บทที่ 5 โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
หนังสือแนะนำ
รายวิชา ภาษาไทย
( เข้าชม : 41 ครั้ง )


แนวทางการเทียบโอน
( เข้าชม : 28 ครั้ง )