img


รายวิชาเลือกวิชา การเพาะเห็ดฟาง
ชื่อผู้แต่ง : สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนหน้า : 105 หน้า
เข้าอ่าน : 47 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-12-06 15:43:07 เข้าชม : 47 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
ช่องทางและการตัดสินใจประกอบอาชีพเพาะเห็ดฟาง ประโยชน์และความสาคัญของเห็ดฟาง การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง พันธุ์และการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดฟาง วิธีการและ ขั้นตอนการเพาะเห็ดฟาง การวางแผนการผลิตเห็ดฟาง การดูแลรักษา การป้องกันและกาจัดศัตรู การเก็บเกี่ยว การจัดการการตลาด การทาบัญชี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณธรรมในการประกอบ อาชีพ ปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพ
หนังสือแนะนำ
รายวิชา ภาษาไทย
( เข้าชม : 41 ครั้ง )


แนวทางการเทียบโอน
( เข้าชม : 28 ครั้ง )