img


รายวิชา พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
ชื่อผู้แต่ง : สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนหน้า : 60 หน้า
เข้าอ่าน : 17 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-12-06 15:50:04 เข้าชม : 17 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน ระดับประถมศึกษาเป็นหนังสือเรียนที่จัดทำขึ้น สำหรับนักศึกษานอกระบบ ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้ 1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อและสาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ขอบข่ายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทำกิจกรรมตามที่กำหนด ถ้าผู้เรียนยังไม่เข้าใจควรกลับไปศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหานั้นใหม่ให้เข้าใจ ก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อ ๆ ไป 3. หนังสือเรียนเล่มนี้เน้นการจัดการเรียนรู้ในลักษณะกระบวนการส่วนใหญ่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกอาชีพ 4. หนังสือเล่มนี้มี 5 บท คือ บทที่ 1 ศักยภาพธุรกิจ บทที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการตลาด บทที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือบริการ บทที่ 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก บทที่ 5 โครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
หนังสือแนะนำ
รายวิชา ภาษาไทย
( เข้าชม : 41 ครั้ง )


แนวทางการเทียบโอน
( เข้าชม : 28 ครั้ง )