img


คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน
ชื่อผู้แต่ง : สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนหน้า : 82 หน้า
เข้าอ่าน : 47 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-12-06 15:57:40 เข้าชม : 47 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน จึงกาหนดรูปแบบการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และเวทีประชาคม ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง
หนังสือแนะนำ
รายวิชา ภาษาไทย
( เข้าชม : 66 ครั้ง )


แนวทางการเทียบโอน
( เข้าชม : 32 ครั้ง )